• Kwalifikacje zawodowe doradców finansowych jako wymóg compliance2015-02-24

  EFPA Europa właśnie wypracowała robocze stanowisko dotyczące MiFID II.  Bez wątpliwości, dyrektywa MiFID II zmieni sposób, w jaki usługi doradztwa finansowego będą świadczone klientom w Unii Europejskiej. Doradztwo finansowe jeszcze mocniej zyska status usługi, której koszt musi być jasno określony i przedstawiony klientowi. Klient będzie musiał wiedzieć za co i ile płaci.
   
  Ma być przejrzyście, precyzyjnie i bezpiecznie. Te cele przekładają się na wiele aspektów i zapisów MiFID II. Dotyczą one: zarządzania produktami, dostarczania informacji, ograniczania konfliktów interesów, sposobów wynagradzania czy metod marketingowych.
   
  Co szczególnie ważne z punktu widzenia certyfikacji EFPA, odnoszą się one również do wymogów w zakresie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielających informacji na temat instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych.
   
  Art. 25 (1) nowej regulacji MiFID II stanowi:
  „Państwa członkowskie wymagają, aby firmy inwestycyjne zapewniały i wykazywały właściwym organom na żądanie, że osoby fizyczne świadczące na rzecz klienta usługi doradztwa inwestycyjnego lub przekazujące mu informacje o instrumentach finansowych, usługach inwestycyjnych lub usługach dodatkowych w imieniu firmy inwestycyjnej posiadają wiedzę i kompetencje niezbędne do wypełniania obowiązków określonych w art. 24 i niniejszym artykule. Państwa członkowskie publikują kryteria, które mają być wykorzystywane do oceny takiej wiedzy i takich kompetencji” (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, 2014/65/UE, z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE).
   
  EFPA Europa uznaje ten zapis za kluczowy dla efektywnego wdrożenia nowych rozwiązań MiFID II. Żadne bowiem rozwiązania infrastrukturalne, systemowe, organizacyjne i formalne nie przyniosą oczekiwanego efektu świadomego podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych przez klientów, jeśli obsługujący ich doradcy nie będą dysponowali odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.  Wymagania w tym zakresie zostaną opisane w rekomendacjach Europejskiego Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) najpóźniej do początku 2016 roku i przełożone na przepisy krajowe do połowy przyszłego roku. Mają zacząć obowiązywać z początkiem 2017 roku.
   
  Według EFPA nowe wymogi kwalifikacyjne dla doradców finansowych powinny precyzyjnie określać wymagany zestaw wiedzy, umiejętności, którymi dysponują doradcy i które mogą zdobyć różnymi ścieżkami. Powinny one zostać wiarygodnie potwierdzone niezależnym egzaminem i podlegać stałej aktualizacji w programie stałego rozwoju zawodowego. Powinny także wiązać się z wymogiem podpisania i przestrzegania kodeksu etyki. Tak zdefiniowane kwalifikacje powinny być odniesione do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji, która jest obecnie wdrażana w większości krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce, poprzez krajowe ramy kwalifikacji. EFPA wyraża przekonanie, że tylko tak zdefiniowane kwalifikacje będą w stanie skutecznie przyczynić się do realizacji strategicznych celów założonych w MiFID II. Certyfikaty EFPA to gotowe narzędzie, które może być wykorzystane przez partnerów rynkowych w procesie implementacji tej nowej ważnej dyrektywy.
   
  European Financial Planning Association, czyli EFPA, jest największą, pozarządową organizacją europejską, która opracowała i upowszechnia standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców i ekspertów planowania finansowego w Europie.  Aktualnie ponad 40 tys. doradców i planistów  finansowych posiada certyfikaty EFPA w Europie i na świecie. Misją EFPA Polska jest skuteczne wspieranie rozwoju profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce, które ma być dostępne dla wszystkich klientów, zgodnie z ich potrzebami.
   
  Mariola Szymańska-Koszczyc
  Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska

  Tagi: EFPA