• Cyfrowa Potęga w Raiffeisen Polbank2014-07-02

   Do 31 lipca 2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do dwuletniego ubezpieczenia strukturyzowanego "Cyfrowa Potęga" przygotowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.    Daje ono szansę na zwrot kapitału w wysokości 17%. Instrumentem bazowym jest koszyk sześciu spółek z branży informatycznej, do których należą: Apple Inc., Seagate Technology PLC, 3D Systems Corp., Facebook Inc., Nvidia Corp., Yahoo! Inc.Spółki wchodzące w skład koszyka reprezentują znane na świecie marki i cechują się dobrą pozycją rynkową oraz korzystnymi rekomendacjami analitycznymi. Sektor informatyczny zaliczany jest do najważniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin światowej gospodarki. Dynamiczny wzrost liczby użytkowników komputerów ma znaczący wpływ na zwiększenie popytu na sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

  Formuła naliczania premii z ubezpieczenia bazuje na stopie zwrotu z koszyka spółek na koniec okresu odpowiedzialności, która liczona będzie jako średnia stopa zwrotu wszystkich spółek z koszyka z uwzględnieniem poniższych zasad:
  jeżeli stopa zwrotu danej spółki będzie na koniec okresu odpowiedzialności większa lub równa 0% - do obliczenia średniej arytmetycznej dla całego koszyka spółek brana będzie pod uwagę w przypadku tej spółki wartość 17%,
  jeżeli stopa zwrotu danej spółki będzie na koniec okresu odpowiedzialności ujemna - do obliczenia średniej arytmetycznej dla całego koszyka spółek brana będzie pod uwagę w przypadku tej spółki jej rzeczywista stopa zwrotu.

  Jeżeli wyliczona w powyższy sposób stopa zwrotu z koszyka na koniec okresu odpowiedzialności będzie większa lub równa zero, wówczas zostanie wypłacony dodatkowy kupon w wysokości 5% wpłaconej składki. Premia będąca sumą stopy zwrotu z koszyka oraz kuponu (z zastrzeżeniem poprzedniego zdania) doliczana będzie do sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia, której wartość wynosi 95% wpłaconej składki.

  Do wyliczenia premii dla ubezpieczonego przyjmuje się ceny akcji spółek wchodzących w skład koszyka odpowiednio z dnia rozpoczęcia oraz zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie się 7 sierpnia 2014 r. i będzie trwał do 7 sierpnia 2016 r.

  W przypadku wycofania przez ubezpieczonego składki przed terminem zakończenia okresu ubezpieczenia obliczana jest wartość wykupu, która równa jest pomniejszonej o koszty rezygnacji wynoszące 200 zł sumie 89% składki oraz wartości sprzedaży instrumentu pochodnego.

  Szczegóły dotyczące zasad i terminów wypłaty wartości wykupu znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia "Cyfrowa Potęga", które klient otrzymuje przy podpisaniu umowy. Minimalna kwota składki to 5.000 zł. Klienci nie ponoszą opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia.

  Źródło: Raiffeisen Polbank