• Mundialowa Inwestycja - nowy produkt strukturyzowany w eurobanku2014-05-06

  Do 18 czerwca 2014 r. trwają zapisy na nowy produkt inwestycyjny eurobanku. Ponownie ofertę przygotowano wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Produkt składa się z promocyjnej lokaty i ubezpieczenia na życie i dożycie.
     Mundialowa Inwestycja

  To produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie wraz z promocyjną lokatą oprocentowaną 4% w skali roku. Inwestycja oparta jest na notowaniach cen akcji 4 spółek: Adidas, Coca-Cola, Kia Motors i Sony - oficjalnych partnerów organizatora Mundialu 2014. Wszystkie zainwestowane środki finansowe w produkt strukturyzowany są objęte gwarancją ochrony i zwrotu kapitału na poziomie 100,1% na koniec okresu inwestycji. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5000 złotych.
   
  Warunki oferty

  W okresie zapisów, czyli od 5.05.2014 r. do 18.06.2014 r., zainwestowane środki lokowane są na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie (4% w skali roku). Po zakończeniu okresu zapisów odsetki z lokaty przekazywane są na konto klienta i od razu są do jego dyspozycji, a kapitał przekazywany jest na produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. W ciągu 2,5 roku trwania inwestycji klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Po zakończeniu tego okresu klient otrzymuje gwarantowane świadczenie w wysokości 100,1% zainwestowanej kwoty, wraz z potencjalnie wypracowanym zyskiem - premią. Warunkiem do jej wypłaty jest utrzymanie się notowań cen akcji wybranych spółek w okresie inwestycji w przedziale 100% - 134,99%, przy czym 100% to wartość początkowa ceny notowań akcji.
   
  Premię można obliczyć zgodnie z wzorem:
  PREMIA = 0,25 * końcowy wynik 4 spółek (Adidas + Coca-Cola + Kia Motors + Sony) * wysokość zainwestowanych środków
   
  Aby osiągnąć jak najwyższą premię, ceny notowań akcji spółek z koszyka w trakcie okresu inwestycji powinny osiągnąć jak najwyższy wzrost w wyznaczonym przedziale 100% - 134,99%. Maksymalna osiągalna wartość premii wynosi 34,99%. Jeśli akcje danej spółki osiągną lub przekroczą 135% wartości początkowej, do obliczenia premii zostanie przyjęta wartość 5% dla tej spółki. Jeśli natomiast cena akcji spadnie poniżej wartości początkowej, do wzoru zostanie podstawiona ujemna wartość, o jaką nastąpił spadek.
   
  Jak można skorzystać z oferty

  Aby skorzystać z oferty, należy posiadać konto osobiste w eurobanku oraz mieć ukończone 18 lat i nieukończone 78 lat. Okres zapisów trwa od 05.05.2014 do 18.06.2014 r. Klient ma możliwość rezygnacji z produktu zarówno w okresie zapisów jak i podczas okresu ubezpieczenia. Jednak w przypadku rozwiązania umowy w okresie ubezpieczenia tj. przed upływem 30 miesięcy (lecz po upływie 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia) klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części wpłaconej składki, w wysokości nie więcej niż 8% wpłaconej składki.
   
  Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia lokat promocyjnych określa "Regulamin lokaty promocyjnej zakładanej do produktu strukturyzowanego "Mundialowa Inwestycja" w Euro Banku S.A." oraz Tabela Oprocentowania Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. dostępna w placówkach Banku i na www.eurobank.pl.

  Szczegóły dotyczące produktu strukturyzowanego (okres zapisów, sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela) oraz warunki wypłaty premii są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dostępnych w placówkach Banku i na www.eurobank.pl. Premia z produktu strukturyzowanego "Mundialowa Inwestycja" nie jest gwarantowana. Szczegółowe warunki jej osiągnięcia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Klient musi się liczyć z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

  Euro Bank S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad, czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w produkt strukturyzowany. Ostateczna decyzja o zawarciu transakcji i wartości zainwestowanych środków należy wyłącznie do Klienta. Przed rozpoczęciem inwestycji Klient powinien wziąć pod uwagę ryzyko transakcji, potencjalne korzyści i straty z tym związane, charakterystykę rynku oraz konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe. Klient powinien w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne związane z produktem strukturyzowanym. Przed sprzedażą produktu Bank sprawdza poziom wiedzy Klienta i doświadczenie w inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych.

  Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 72 pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego. Euro Bank S.A. działa na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń. Euro Bank S.A. jest wpisany jako Agent w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11209600/A. Weryfikacja wpisu Euro Banku S.A. do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych możliwa jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie posiada akcji ani udziałów Euro Banku S.A.

  Ubezpieczyciela oraz Agenta wiąże Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opublikowana przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń, oraz Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych, opublikowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

  Źródło: Euro Bank

  Tagi: euro bank, lokata strukturyzowana