• II filar w OFE

  Obowiązkowo opłacają składkę Przede wszystkim:
  1. Pracownicy,
  2. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,
  3. Osoby prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą,
  4. Pozostałe: www.zus.pl/default.asp?p=3&id=113
  Wysokość składki 7,3% - do kwietnia 2011, 2,3% - od maja 2011 do końca 2012, 2,8% - w 2013, 3,1% - w 2014, 3,3% - w latach 2015/2016, 3,5% - od stycznia 2017
  Maksymalna roczna podstawa naliczenia składek 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
  Minimalna miesięczna podstawa naliczenia składek Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (a także w kilku innych przypadkach: www.zus.pl/default.asp?p=3&id=35) opłacają składkę od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
  Uzyskanie uprawnień do wypłaty 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni
  Sposób wypłaty Emerytura okresowa – wypłacana między 60 a 65 roku życia
  Emerytura dożywotnia – wypłacana od 65 roku życia
  Opłata od składek Maksymalnie 3,5%
  Opłata pokrywana z aktywów Średnio ok. 0,4% w skali roku średniorocznej wartości aktywów funduszu
  Sposób wyliczenia wysokości świadczenia Emerytura o zdefiniowanym świadczeniu: zależna od suma składek przekazanych na konto w OFE (pomniejszonych o opłatę od składek), powiększonych o zyski z inwestowania, podzielona przez dalsze trwanie życia dla osób w wieku, w którym przechodzi się na emeryturę (średnie dla mężczyzn i kobiet) wyrażone w miesiącach
  Stopa zwrotu Uzależniona od wzrostu wartości lokat wybranego funduszu emerytalnego pomniejszona o koszty opłaty pokrywanej z aktywów oraz koszty opłat transakcyjnych
  Stopa waloryzacji świadczenia Brak przepisów
  Model podatkowy EET – składki nie są opodatkowywane podatkiem PIT, zyski z inwestowania nie są opodatkowywane podatkiem Belki, wypłata świadczenia opodatkowana podatkiem PIT
  Dziedziczenie 50% środków zasila rachunek OFE współmałżonka, 50% spadkobiercom lub osobom uposażonym wypłacane w gotówce (także w okresie wypłacania emerytury okresowej). W przypadku emerytury dożywotniej, gdy zgon emeryta następuje w okresie pierwszych 3 lat, osobom uposażonym wypłacane jest jednorazowe świadczenie pieniężne jako 'wypłata gwarantowana'