• PPE - opis produktu

  Kto może oferować Pracodawca, który nie ma zaległości wobec urzędu skarbowego oraz wobec ZUS
  Kto może przystąpić Pracownik spełniający kryterium stażu określone w warunkach programu (min. 3 miesiące), który nie ukończył 70 roku życia
  Powołanie programu Zawarcie umowy zakładowej między pracodawcą a reprezentacją pracowników, zawarcie umowy z podmiotem zarządzającym, rejestracja programu w KNF
  Finansowanie składek Składka podstawowa – finansuje pracodawca (obligatoryjna), składka dodatkowa – finansuje pracownik (dobrowolna)
  Wysokość składki podstawowej Określona w warunkach programu nie wyższa niż 7% wynagrodzenia pracownika
  Sposób określenia składki podstawowej Do wyboru przez pracodawcę: jako określony procent wynagrodzenia pracownika, jako określona kwota, jako określony procent wynagrodzenia pracownika z ograniczeniem kwotowym
  Wysokość składki dodatkowej Minimalna - określona w warunkach programu, maksymalna (miesięczna) – wynagrodzenie netto pracownika, maksymalna (roczna)– 450% średniego wynagrodzenia
  Model podatkowy TEE – składki wnoszone z wynagrodzenia po opodatkowaniu (składka podstawowa stanowi wynagrodzenie pracownika podlegające opodatkowaniu), dochody z inwestowania składek wolne od podatku Belki, wypłata wolna od podatku PIT
  Formy programu 4 formy: fundusz inwestycyjny, polisa ubezpieczeniowa, pracowniczy fundusz emerytalny, zarządzanie zagraniczne
  Prawo do wypłaty Ukończony 60 rok życia lub 55 lat w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych
  Sposób wypłaty Jednorazowo lub w ratach, w przypadku wypłaty ratalnej w każdej chwili można zmienić dyspozycję i zażądać wypłaty jednorazowej pozostałych środków
  Wypłata transferowa Z PPE do PPE, z IKE do PPE, z PPE do IKE
  Zasady dziedziczenia W przypadku śmierci pracownika środki są wypłacane: spadkobiercom, bądź osobom uposażonym - wskazanym przez pracownika w deklaracji przystąpienia
  Zwrot środków (przed uzyskaniem uprawnień do wypłaty) Wyłącznie przy likwidacji programu emerytalnego o ile nie zachodzą przesłanki do dokonania wypłaty lub wypłaty transferowej: podatek Belki potrącany z kwoty zwrotu oraz 30% na ZUS (na konto emerytalne pracownika) ze środków wniesionych w ramach składki podstawowej