• Regulamin

  Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej www.emerytariusz.pl należącej do firmy Edinem, Maciej Rogala Olsztyn ul Dworcowa 14 lok 29, nazywanej dalej Właścicielem.  Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej www.emerytariusz.pl niniejszym wyraża zgodę na Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej w brzmieniu określonym poniżej.
   

  1. Dostarczane usługi.

  Właściciel za pośrednictwem Strony internetowej zapewnia każdemu, kto posiada komputer lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z internetu (Komputer), dostęp do określonych informacji w formie elektronicznej (Usługi), włączając w to dostęp do informacji (Informacje) znajdujących się na Stronie, przy wykorzystaniu nie powiązanego z Właścicielem dostawcy usług internetowych (internet service provider, Dostawca). Właściciel jest uprawniony do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich Usług w każdym czasie. Każdy użytkownik Strony wyraża zgodę na nie podejmowanie prób korzystania ze Strony lub wykorzystywania Usług lub zapoznawania się z Informacjami, jeżeli wcześniej nie wyrazi zgody na niniejszy Regulamin Strony internetowej ("Regulamin").
   

  2. Nagrywanie

  W związku z korzystaniem ze Strony, każdy użytkownik potwierdza powiadomienie go i wyraża zgodę na nagrywanie przez Właściciela lub dokonywane przez niego w jakiejkolwiek innej formie elektronicznego zapisywania połączeń i innych form komunikacji pomiędzy użytkownikiem a Właścicielem lub osoby upoważnione. Każdy użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie przez Właściciela, archiwizowanie i wykorzystywanie przez Właściciela lub osoby upoważnione (w tym pracowników lub pełnomocników upoważnionej osoby) wszystkich informacji i danych, które użytkownik wpisze lub przekaże w związku z korzystaniem z Usług, w szczególności wybrane lub używane oprogramowanie, urządzenia wiążące się z korzystaniem z Usług.
   

  3. Prawa Autorski

  a) Usługi i jakiekolwiek Informacje dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Strony przy wykorzystaniu Komputera są dostarczane użytkownikowi jedynie dla celów prywatnych, bez prawa komercyjnego ich wykorzystywania. Każdy użytkownik może pobrać Informacje na swój Komputer lub wydrukować zawartość Strony dla osobistych celów lub zarchiwizować Informacje w formie elektronicznej, pod warunkiem, że użytkownik wyraża zgodę na nieusuwanie lub zmianę informacji o prawach autorskich, w tym praw do kopiowania lub innych praw mających zastosowanie zawartych na stronie lub wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Każdy użytkownik wyraża zgodę na nie dokonywanie zmian, w tym zamienianie lub streszczanie Informacji bez zgody Właściciela.
   

  b) Usługi lub Informacje są własnością Właściciela lub licencjodawców i podlegają ochronie zgodnie z właściwym, obowiązującym prawem, w szczególności prawami patentowymi i ochroną właściwą dla ochrony znaków towarowych. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu użytkownik nie jest uprawniony do ponownego odtwarzania, przekazywania, sprzedaży, wyświetlania, dystrybuowania, publikowania, rozpowszechniania, modyfikowania bądź wykorzystywania w celach gospodarczych lub komercyjnych Informacji lub którejkolwiek z Usług w jakikolwiek sposób (włączając w to formę elektroniczną, papierową lub przy użyciu innych nośników informacji) bez pisemnej zgody Właściciela. Użytkownik również niniejszym wyraża zgodę nie używać Informacji lub Usług w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem i jest świadomy prawa żądania przez Właściciela, Dostawcę, licencjodawcę lub inną uprawnioną osobę trzecią przestrzegania jej praw odnośnie określonych Informacji lub Usług.
   

  c) Właściciel nie świadczy usług doradczych za pośrednictwem Strony. Dokładność, kompletność oraz adekwatność Informacji zamieszczonych na Stronie nie są gwarantowane i mogą podlegać zmianom. Zarówno Właściciela, jak i osoby upoważnione lub licencjodawcy nie są zobligowani do uaktualniania Informacji celem odniesienia się do okoliczności, które mogły pojawić się lub zaistnieć przed zamieszczeniem na Stronie Informacji. Każdy użytkownik niniejszym potwierdza, że zarówno Usługi, jak i Informacje nie mogą być i nie będą traktowane jako opinia prawna lub podatkowa.
   

  d) Każdy użytkownik Strony potwierdza, że w przypadku korzystania z Usług bądź połączeń (linki) zamieszczonych na Stronie, pozwalających na dostęp do innych stron World Wide Web site lub innych internetowych adresów lub źródeł informacji o jakichkolwiek podmiotach, powyższe strony lub adresy nie są kontrolowane przez Właściciela lub osoby upoważnione i w związku z tym Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszą Stronę. Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko. Właściciel zapewnia dostęp do linków w celu ułatwienia dostępu do nich użytkownikowi, jednakże nie jest odpowiedzialna za sprawdzenie oprogramowania tam wykorzystywanego jak również zamieszczonych tam informacji lub danych. Fakt zamieszczenia linku nie stanowi potwierdzenia przez Właściciela strony lub adresu internetowego. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy ryzyk związanych z używaniem oprogramowania lub informacji znalezionych lub uzyskanych w internecie i jednocześnie potwierdza, że jest świadomy tych ryzyk także w związku z korzystaniem z Usług.
   

  e) Transmitowanie lub używanie któregokolwiek z materiałów w sprzeczności z Regulaminem, lub jakimkolwiek właściwym prawem jest zabronione. Dotyczy to w szczególności naruszania praw autorskich, nieautoryzowanego kopiowania, naruszania znaków towarowych, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych, wykorzystywania materiałów do działań o charakterze obscenicznym lub niemoralnym, które mogą być potraktowane jako zniesławiające albo stanowiące grożbę karalną, jak również materiałów, które mogą naruszyć czyjeś dobra osobiste.
   

  4. Rękojmia i Ograniczenie Odpowiedzialności

  a) Dokładność, kompletność oraz adekwatność informacji i usług nie jest gwarantowana. Właściciel lub osoby upoważnione, jak i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, rzeczywiste i przyszłe, nadzwyczajne i innego rodzaju, które użytkownik poniesie w związku z dokonaniem czynności w oparciu o informacje zamieszczone na Stronie bądź za ich pewność, dokładność, kompletność, adekwatność, a także za opóźnienia lub błędy w transmisji lub dostarczaniem jakichkolwiek informacji lub usługi.
   

  b) Użytkownik wyraża zgodę na to, że Właściciel nie gwarantuje, iż będzie kontynuować w sposób ciągły udostępnianie Informacji i Usług, zarówno w sposób dotychczasowy lub w inny sposób. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy, że zarówno Właściciel lub osoby upoważnione lub licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, które poniósł w związku z zaprzestaniem prezentowania Strony lub modyfikacją jakiejkolwiek Usługi lub Informacji.
   

  c) Za wyjątkami określonymi w Regulaminie, Właściciel lub osoby upoważnione, licencjodawcy niniejszym ujawniają wszystkie znane, jednakże nie wykluczając zastosowania innych, rękojmie, w tym rękojmie kupieckie, dostosowanie do poszczególnych celów, wolne od błędów i nieprzerwane usługi. Właściciel i osoby upoważnione, licencjodawcy nie dają gwarancji ani rękojmi ani nie czynią żadnych zapewnień, pośrednio ani bezpośrednio, jak również nie ponoszą odpowiedzialności w związku z (i) osiągniętymi rezultatami korzystania z Usług, (ii) przedstawieniem systemu i jego oddziaływaniem lub uszkodzeniem oprogramowania albo hardware w związku z korzystaniem ze Strony, Usług lub Informacji.
   

  d) Dodatkowo, jednakże bez ograniczeń, Właściciel lub osoby upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek inne szkody lub uszkodzenia spowodowane transmisją przez Usługi lub Informacje, wirusy komputerowe lub inne programy lub aplikacje mogące wpłynąć na prawidłowość działania Komputera lub które mogłyby wpłynąć na na zakres dostępu, zmodyfikować, usunąć, uszkodzić, deaktywować, zepsuć, unieruchomić lub w inny sposób przeszkodzić w jakikolwiek sposób w działaniu Usług lub jakichkolwiek oprogramowań użytkownika, jego hardware, danych lub wykonywania prawa własności.
   

  e) Właściciel lub osoby upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody użytkownika, które wynikły w jakikolwiek sposób w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług lub Informacji. Z wyjątkiem ograniczeń przewidzianych w obowiązującym prawie, Właściciel oraz osoby upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody spowodowane z winy umyślnej albo nieumyślnej dostawcy usług lub osoby trzeciej, oraz w zakresie określonym w obowiązującym prawie, zarówno Właściciel lub osoby upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek następstwa szkód, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, rzeczywiste jak i utracone korzyści, jeżeli są one spowodowane przez podmioty, nad którymi Właściciel lub inny z ww. podmiotów nie sprawuje kontroli, włączając w to również szkody spowodowane nieprawidłowością działania sprzętu mechanicznego lub elektronicznego.
   

  5. Poufność

  Właściciel podejmuje czynności zabezpieczające celem zapewnienia poufności informacji, które przekazuje mu użytkownik, jak również informacji, które zostaną stworzone, wprowadzone lub rozszerzone w związku z korzystaniem z Usług, jednakże z uwagi na to, iż takie informacje mogą być dostępne za pośrednictwem internetu, użytkownik potwierdza, iż jest świadomy, że nie ma pewności, że informacje przez niego przekazane lub Informacje dostarczone mu za pośrednictwem Usług pozostaną bezpieczne. Dodatkowo, Właściciel może takie informacje ujawnić swoim pracownikom, przedstawicielom innym upoważnionym osobom, Dostawcy (a) w związku z prowadzeniem działalności i zapewnianiem ciągłości świadczenia Usług, (b) w celu spełnienia określonych prawem obowiązków lub na żądanie uprawnionych organów.
   

  6. Pozostałe Zagadnienia

  Niniejszy Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady korzystania ze Strony, Usług i Informacji. Właściciel jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a jakiekolwiek zmiany i uaktualnienia obowiązują od dnia ich umieszczenia na Stronie, na co użytkownik niniejszym wyraża zgodę. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieobowiązujące, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu nadal pozostają w mocy.
   

  7. Zasady Odpowiedzialności

  Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, że w przypadku wyrządzenia swoim działaniem lub zaniechaniem szkody Właścicielowi lub jej pracownikom lub przedstawicielom, Dostawcy, licencjodawcy lub osobie trzeciej w związku z naruszeniem Regulaminu, zobowiązany jest do pokrycia szkody, jak również utraconych korzyści, a także pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez ww. podmioty należnego im odszkodowania. Ww. podmioty są uprawnione do przeniesienia swoich praw w przedmiotowym zakresie na osoby trzecie.

ANKIETA

Czy i z jakiej formy planu emerytalnego zamierzasz skorzystać?